Detaljplan för fastigheten Bågskytten 2

Handlingar till planuppdrag

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bågskytten 2. Under samrådstiden 2 april - 6 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder inom fastigheten Bågskytten 2. Avsikten är att uppföra en gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Höjdskillnaderna inom området innebär en utmaning i anordnandet och bebyggandet av fastigheten. Bebyggelsen ska placeras centralt på fastigheten och begränsas i nockhöjd till motsvarande 1 ½ - 2 våningar över Rusthållarevägen för att:
• möjliggöra en ändamålsenlig, rationell byggnad
• uppfylla tillgänglighetskrav
• begränsa påverkan på grannfastigheterna
• smälta in i omgivande byggda miljö
• underlätta bevarandet av befintliga träd

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken. Detta motiveras bland annat genom att planförslaget innebär en förtätning i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och infrastruktur inom Käglinge. Planområdet berör inte något Natura 2000-område. Planområdet berör inte någon särskilt värdefull natur- eller kulturmiljö, med undantag för eventuella rester av en fornlämning som kan finnas kvar på platsen.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte heller påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas (luft), respektive försvårar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (vatten). Den planerade användningen innebär vidare ingen risk för människors hälsa och området är inte heller berört av någon annan källa till betydande risk för människors hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 2 april - 6 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-04-05 15:01