Dp 5608, fastigheten Gasellen 9

Ändring av detaljplan för fastigheten Gasellen 9 i Limhamn

Senast 2018-09-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samrådstid och synpunktslämnande


Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till ändring av detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 7 september – 28 september 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress,
till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning med tillägg av planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Gasellen 9 tas bort vilket gör det möjligt att dela fastigheten.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att tas upp till stadsbyggandsnämnden inför antagandet och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.

Senast 2018-09-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: