Dp 5609, fastigheten Bronsyxan 20

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bronsyxan 20 i Fosie. Under granskningstiden 20 juni - 20 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av detta tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns en fastighetsförteckning i ärendet.
Planförslaget innebär en ändring i gällande detaljplan med beteckningen Pl 854.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka byggrätten samt att skapa möjlighet att placera byggnader närmare fastighetsgräns än vad som medges i gällande detaljplan. Syftet är också att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, T00770, inom fastigheten Bronsyxan 20.

Verksamhetsutövaren på fastigheten Bronsyxan 20 har idag ett tillfälligt bygglov för en tillbyggnad mot den västra fastighetsgränsen. För att möjliggöra ett permanent bygglov måste byggrätten utökas och en placeringsbestämmelse ändras.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom ändringen berör ett mindre område som redan är ianspråktaget för industriverksamhet.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 20 juni - 20 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: