Dp 5610, fastigheten Upplastaren 15

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för för fastigheten Upplastaren 15 i Bunkeflo. Under granskningstiden 29 januari– 28 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Syftet med ändring av detaljplan är att inom fastigheten Upplastaren 15 göra det möjligt att bygga ut befintligt enbostadshus. Detta hindras idag av bestämmelser i gällande detaljplan.

Området redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §3 miljöbalken då ändringen enbart syftar till att göra en befintlig huvudbyggnad planenlig. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 29 januari– 28 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: