Dp 5612 för del av fastigheten Hyllie 155:91

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Hyllie 155:91. Under granskningstiden9 april - 5 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär: att en mindre sport- och fritidsanläggning, kontor och centrumverksamhet utmed Hyllie boulevard kan uppföras. Sport- och fritidsanläggningen planeras innehålla en vertikal vindtunneln för flygsimulering och padelbanor, i kombination med centrumverksamhet och kontor. Byggnadsarean uppskattas till cirka 2600 m2 (9833 m2 BTA) och ska placeras utmed Hyllie boulevard med huvudentré mot boulevarden.

Byggnaden tillåts uppföras till en högsta totalhöjd av +45 meter över nollplanet (cirka 23 meter över intilliggande gatuplan, Hyllie boulevard), dock för mindre del/torn uppföras till totalt +53 meter över nollplanet.
Planläggningen motiveras av att anläggningen innebär ett tillskott till den blandning av funktioner och de mötesplatser som är målsättningen för utbyggnadsområdet Hyllie.

Som målpunkt kan anläggningen bidra till att knyta samman Hyllie med kringliggande områden, men också stärka Hyllie som destination i regionen. Anläggningen bidrar lokalt till att stärka stråket kring Hyllie boulevard, både rumsligt och funktionsmässigt och stärka såväl entrén till Hyllie som stråket av byggnader, platser och aktiviteter.

En lokaliseringsstudie för en vindtunnelanläggning genomfördes 2014 som förespråkar aktuellt planområde.

Översiktsplanen anger markanvändningen ny blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 1 för området d.v.s. för staden den högsta täthetsgraden. Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.


Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Området utgöts av ett obebyggt vägområde. Ett genomförande av detaljplanen kommer bidra till ett förtydligande av gaturummet både utmed Hyllie boulevard och Hyllie vattenparksgata. Bebyggelsen kommer avgränsa Hyllie mot trafikområdet, Annetorpsleden, och stärka upplevelsen av stad och stads-gata. För gångtrafikanter och cyklister innebär planen en klar förbättring, likaså vad gäller rekrea-tiva värdena och upplevelsen av trygghet och säkerhet. För den biologiska mångfalden innebär planen ingen förändring.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 9 april - 5 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: