ÄDp 5614, för fastigheterna Sjöscouten 1, Pålsteken 1
och Halvslaget 1 i Limhamn

Ändring av detaljplan för fastigheterna Sjöscouten 1, Pålsteken 1
och Halvslaget 1 i Limhamn. Under granskningstiden 18 oktober – 1 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och sammanfattning av förslaget

Syftet med ändringen av detaljplan är att säkerställa att verksamheten kan bestå vid Limhamns fjärrvärmecentral, som är ett starkt allmänt intresse i egenskap av reservvärmeanläggning. Ändringen av detaljplan utgör ett tillägg till detaljplan för fastigheterna Sjöscouten 1, Pålsteken 1 och Halvslaget 1.

För dessa gäller detaljplan Dp 5302, antagen 2015-06-11, som omfattar fler fastigheter.

Detta tillägg gäller dock enbart de rubricerade fastigheterna. Några av de övriga fastigheterna inom planområdet för 5302 har ändrats i andra ärenden.

Syftet med tillägget är att tillfoga en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Att dessa värden redovisas i planbeskrivningen innebär att tillsynsmyndigheten inte kan rikta tillsynsåtgärder mot en verksamhetsutövare så länge värdena inte överskrids, även om detta innebär att ett bullervillkor i verksamhetens tillstånd överskrids.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 18 oktober – 1 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: