Dp 5615, fastigheten Bunkeflostrand 21:3 med flera

Granskning av detaljplan 5615 för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 med flera. Under granskningstiden 3 augusti - 31 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Granskningen avser detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 med flera (Gottorps Allé, etapp 2) i Bunkeflostrand. Detaljplanen har sitt ursprung i dp 5548, som efter samrådet delats upp i två detaljplaner och två utbyggnadsetapper - etapp 1 dp 5548 och etapp 2 dp 5615.

Planförslag

Detaljplanen ska göra det möjligt att uppföra ett nytt tätt bostadsområde med blandad stadsbebyggelse, förskola och ett torg med centrumfunktioner som ger möjlighet till bl.a. handel, vårdcentral och bibliotek. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ett nytt stort park- och naturområde och därigenom utveckla naturvärden. Området blir en del av det framtida Ekostråket, som sträcker sig från Pildammsparken till Bunkeflo strandängar, genom flera parker och naturområden.

En handelsutredning från 2018 visar att det finns goda förutsättningar att etablera handel och service i området. Hur ett nytt centrum kan komma att se ut och vad det kan innehålla är viktiga frågor i planarbetet.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 3 augusti - 31 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben, på biblioteket i Bunkeflostrand och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: