Dp 5616, för kvarteret Virket i Innerstaden område i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för kvarteret Virket i Innerstaden. Under granskningstiden 24 februari - 20 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att kvarteret Virket förtätas med ny bebyggelse och att befintlig bebyggelse ges ny användning. Planen medger att byggnader kan sammanbyggas till en sluten kvartersstruktur och med en skyddad innergård. Planförslaget bidrar till ett effektivt markutnyttjande och en mer levande och estetisk tilltalande miljö intill Södervärns busstation. Detta genom en ny byggnad som utgör en ny framsida mot busstationen.

Planförslaget medger centrumändamål, gymnasie- och vuxenutbildning, patienthotell och tillfällig vistelse (exempelvis hotell, vandrarhem och konferenslokaler). Den nya bebyggelsen har anpassats vad gäller bebyggelsestruktur, höjd och volym till befintlig bebyggelse inom planområdet och till närområdet.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Detta eftersom planen inte bedöms innebära negativa effekter på människors hälsa eller miljö. Planen omfattar en förtätning i centralt läge och ingen naturmiljö.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 24 februari – 20 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Obs! Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 25 april – 24 maj 2019. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: