Dp 5617, fastigheten Louisedal 1 och fastigheten Käglinge 1:16

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2019 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16 i Oxie.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya bostäder, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformation på platsen. Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse.

Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte. Planläggningen motiveras av att gårdsbyggnaderna har stått tomma under en längre tid och riskerar att förfalla om de inte får en ny användning. Planläggningen motiveras
också av att det finns ett behov av nya bostäder, däribland LSS-bostäder, och att gården har goda förutsättningar att bli en bra boendemiljö. Platsen är redan bebyggd och ligger i område utpekat för blandad stadsbebyggelse i kommunens översiktsplan.

Planuppdrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dp 5617 Underlag till begäran om planuppdrag.pdf 402.3 kB 2019-10-25 14.43

Senast ändrad: