$left
$middle

5617

Dp 5617, fastigheten Louisedal 1 och fastigheten Käglinge 1:16

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16 i Käglinge i Malmö (Dp 5617). Under samrådstiden 4 oktober – 29 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

Louisedals gård bevaras till stora delar och dess förhållande till den öppna naturmarken öster om gården behålls. Gårdsbebyggelsens användning tillåts vara flexibel och kan vara såväl bostäder som verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan.

Norr, väster respektive sydväst om gårdsbebyggelsen möjliggörs en förtätning med relativt småskalig bebyggelse för bostäder och vårdboende. Avsikten är att den nya bebyggelsen i sydväst i första hand ska användas för ett LSS-boende.

Det tilltänkta LSS-boendet avses få sin infart direkt från Kapplandsgatan. Gården och övrig tillkommande bebyggelse kommer att nås via befintlig infartsväg från Kapplandsgatan.

Parallellt med infartsgatan föreslås en gång- och cykelvägen som knyter ihop Kapplandsgatan i söder med gång- och cykelvägen i Louisedalsparken i norr.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Planförslaget innebär en utveckling av befintlig gårdsbebyggelse samt en förtätning med huvudsakligen bostadsbebyggelse, i ett område som till stora delar ligger omgärdat av villabebyggelse. Förslaget innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig risk för människors hälsa och innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön. Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, i form av exempelvis buller eller luftföroreningar.

Planprocessen

Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande på planförslaget i samrådsskedet. Särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 4 oktober – 29 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådsmöte den 19 oktober

Välkommen till ett digitalt samrådsmöte den 19 oktober kl 18-19. Under mötet presenterar vi planförslaget och du har möjlighet att ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker. Du anmäler dig senast den 17 oktober och dagen före mötet får du ett mejl med en länk till samrådsmötet.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dp 5617 Följebrev till samrådshandlingar.pdf Pdf, 333 kB. 333 kB 2021-10-04 11.27
Dp 5617 Planbeskrivning samråd.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2021-10-04 11.27
Dp 5617 Plankarta samråd.pdf Pdf, 532.6 kB. 532.6 kB 2021-10-04 11.27
SBN 2021-09-23 §364a särskilt yttrande SD.pdf Pdf, 290.8 kB. 290.8 kB 2021-10-04 11.27