Dp 5618, för del av fastigheten Limhamn 155:511

Granskning av detaljplan för fastigheten Limhamn 155:511. Under granskningstiden 15 november – 6 december 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram, Planprogram för område öster och söder om Kalkbrot-tet i Limhamn, Pp6021, som godkändes år 2009.

Planförslaget innebär att befintlig jordbruksmark i område som utgör en lucka i ett redan detaljplanelagt område, kan bebyggas med blandad stadsbebyggelse. Planförslaget medger:

  • Bostadsbebyggelse med flerbostadshus och radhus i 2-5 våningar
  • Mobilitetshus för parkering
  • Möjlighet till centrumverksamheter i alla flerbostadskvarter, samt i radhuskvarteren möjlighet till boendeservice och icke störande verksamheter
  • Park för infiltration av dagvatten
  • Kvartersstruktur med kringbyggda gårdar och omgivande allmänna gator

Delar av fastigheten Limhamn 155:511 avses i förslaget tas i anspråk till allmän plats-mark. Detta gäller alla gator som i plankartan angivits som allmän platsmark, samt den park som förläggs i östra delen av området.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram i planläggningen för etapp 1, där det konstaterades att betydande miljöpåverkan riskerade att drabba Natura 2000-området Limhamns kalkbrott. Därför beskrivs i aktuell detaljplan hur planläggningen för etapp 2 påverkar Limhamns kalkbrott och konsekvenserna av denna.

Miljökonsekvenserna anges i planbeskrivningen. En särskild MKB har därför inte upp-rättas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 15 november – 6 december 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2019-11-15 09:38