Dp 5619, för fastigheten Tuborg i Innerstaden i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan 5619. Under samrådstiden 26 november – 31 december 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär en ändring i gällande plan med beteckning DP 4479.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att bedriva gymnasieverksamhet som planeras att inrymmas i befintliga byggnader på fastigheten Tuborg 1.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom ändringen berör möjligheter att inrymma befintliga byggnader med gymnasieverksamhet.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 26 november – 31 december 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: