Dp 5621, fastigheten Limhamn 150:384 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Limhamn 150:384 med flera. Under samrådstiden 22 december 2020 till den 31 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.  

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget grundas på planprogrammet Öster och söder om kalkbrottet (Pp 6021), som godkändes 2009.
Planförslaget innebär:

 • Cirka 1700 bostäder i flerbostadshus och cirka 350 småhus.
 • Ungefär 20 tomter för friliggande bostäder som kommer att frigöras till den kommunala tomtkön.
 • Grundskola med ca 650 platser och förskola med ca 120 platser samt idrottshall.
 • Två större parker, en i anslutning till kalkbrottet och en i anslutning till den befintliga ekonomibyggnaden i öster, samt flera mindre kvartersparker utspridda i området.
 • Fördröjning av dagvatten och skyfall i två huvudskaliga punkter, en på östra och en på västra sidan om Blåsebergavägen, dit vattnet leds genom höjdsättning av marken.
 • Parkering främst i parkeringshus, vilket koncentrerar trafiken till större
  uppsamlingsgator och vid tre punkter utmed denna.
 • Centrumverksamhet möjliggörs i samtliga flerbostadskvarter som vetter mot Blåsebergavägen och uppsamlingsgatan, men tvingande centrumverksamhet i en viktig målpunkt utmed Blåsebergavägen dit också busshållsplats och parkeringshus koncentreras.
 • Kalkbrottet blir mer tillgängligt för såväl nya invånare i Elinelund, som för
  allmänheten, genom att fler stråk och parker anläggs i anslutning till kalkbrottet.
 • Nätsationer placeras i parkeringshus eller kvartersparker.
 • Skyddszon mot buller och farligt gods ut mot Yttre ringvägen och järnvägen.
 • Huvudcykelstråk som knyter ihop östra Elinelund i nord/sydlig riktning, samt söder om planområdet utmed järnvägen, mot Hyllie i öster.

Planförslaget antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken och därför görs en miljöbedömning parallellt med detaljplanen. Miljöbedömning innebär bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats. MKB:n ingår i planbeskrivningen.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 22 december 2020 till den 31 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Planhandlingarna finns publicerade längre ner på webbsidan. Du kan också ta del av en presentation av planförslaget med visualiseringar av en möjlig bebyggelsestruktur via länken nedan.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse med kommentarer från stadsbyggnadskontoret. Efter eventuella ändringar kommer planförslaget
vara tillgängligt för granskning och då är samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: