Dp 5622, fastigheten Limhamn 155:355 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. Under samrådstiden 27 mars - 4 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse. Planförslaget innebär att:

• Skånegårdsvägen förlängs till Kalkbrottsgatan i en bågform. Kvarteren läggs norr och söder om Skånegårdsvägen och binds samman med ett rutnät av gator och körbara ytor.
• Ny bebyggelse i skala 2-5 våningar, där radhus och flerbostadshus blandas i stort sett alla kvarter.
• Mitt i planområdet planeras en förskola för 120 barn i 2 våningar.
• Norr om Skånegårdsvägen möjliggörs för två mobilitetshus. Markparkering förekommer men begränsas på gårdar för att säkerställa boendekvalitéer.
• Parkstråket som löper genom Bunkeflostrand förlängs till Kalkbrottsgatan. Parkstråket växer och krymper i sin omfattning för att möjliggöra för rumsliga attraktiva och integrerande platsbildningar. Parkstråket används även för hantering av dagvatten och skyfall.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 27 mars - 4 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1. Fram till den 4 maj ställer vi också ut en modell av planförslaget på biblioteket i Bunkeflostrand.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Digitalt samrådsmöte den 23 april

Observera! På grund av risk för smittspridning av coronaviruset måste vi tyvärr ställa in Öppet hus på Gottorpsskolans fritidsgård den 23 april. Istället kommer vi att genomföra ett digitalt samrådsmöte, där vi presenterar planförslaget för området öster om Kalkbrottsgatan (Dp 5622). Under mötet den 23 april klockan 18-19, har du möjlighet att ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker via en chatt. Du anmäler dig till mötet via länken nedan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-04-16 14:53