$left
$middle

5622

Dp 5622, fastigheten Limhamn 155:355 m.fl.

Granskning av detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. Under granskningstiden 19 juli - 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse. Planförslaget innebär att:

  • Ny bebyggelse i skala 2-5 våningar, där radhus och flerbostadshus blandas i stort sett alla kvarter. Cirka 900 flerbostäder och 80 småhus möjliggörs.
  • Skånegårdsvägen förlängs till Kalkbrottsgatan i en bågform. Kvarteren läggs norr och söder om Skånegårdsvägen och binds samman med ett rutnät av gator och körbara ytor.
  • Parkstråket som löper genom Bunkeflostrand förlängs till Kalkbrottsgatan. Parkstråket växer och krymper i sin omfattning för att möjliggöra för rumsliga attraktiva och integrerande platsbildningar. Parkstråket används även för hantering av dagvatten och skyfall.
  • Ett mobilitetshus där större delen av parkeringsbehovet ska lösas
  • En förskola för 120 barn.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom genomförandet av detaljplanen inte bedöms få någon betydande påverkan på områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 19 juli - 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Digitalt möte den 19 augusti

Då det finns begränsningar i fysiska möten under pandemin, kommer vi att genomföra ett digitalt möte den 19 augusti kl 18-19. Då presenterar vi de båda planförslagen och du kan ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker.

Du behöver inte anmäla dig till mötet. Du når mötet via länken nedan och deltar via webbläsare på dator, mobiltelefon eller padda.

Granskningshandlingar