Dp 5623, för fastigheten Hyllie 9:5

Granskning av detaljplan för fastigheten Hyllie 9:5. Under granskningstiden 30 november 2020 – 11 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning.

Planförslaget är ett första steg i en förtätningsprocess i området utmed Lorensborgsgatan och dess närområde.

Detaljplaneförslaget möjliggör cirka 155 nya bostäder genom att befintligt kontorshus byggs om och får ändrad användning. Detta kontorshus får även en skyddsbestämmelse samt utformningsbestämmelser i syfte att skydda de arkitektoniska värden och formspråk som karaktäriserar byggnaden.

Vidare skapas en ny byggrätt för ett större punkthus strax öster om befintlig byggnad. Infarten till Stensjögatan minskar något i storlek till förmån för denna byggrätt. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 30 november 2020 – 11 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-11-30 14:27