5624

Dp 5624, fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. Under samrådstiden 19 juli - 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta, miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget medger ca 240 bostäder i form av ca 40 radhus och ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Krav ställs på minst 300 m2 lokal för närservice.
  • Bebyggelsen i norr och öster föreslås som en halvsluten kvartersstruktur i 4 våningar. I söder och väster föreslås radhuslängor i 2 våningar.
  • Parkering föreslås som underjordiska garage i flerbostadskvarteren. Småhusens parkering löses främst i mindre gemensamma markparkeringar men även som längsgående på några mindre gator.
  • Dagvatten och skyfall ska tas om hand i fördröjningsmagasin väster om bebyggelsekvarteren.
  • Den västra delen av planområdet har ett mycket högt naturvärde. Drygt 13 ha avsätts därför som naturmark i planförslaget. En mötesplats anläggs i mötet mellan bostadskvarter och naturmark.
  • I söder vidareutvecklas rekreationsstråket Lernackestråket, som sträcker sig mellan Fosie och kusten.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den västra delen som har höga naturvärden planläggs som naturmark.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 19 juli - 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Digitalt möte den 19 augusti

Då det finns begränsningar i fysiska möten under pandemin, kommer vi att genomföra ett digitalt möte den 19 augusti kl 18-19. Då presenterar vi de båda planförslagen och du kan ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker.

Du behöver inte anmäla dig till mötet. Du når mötet via länken nedan och deltar via webbläsare på dator, mobiltelefon eller padda.

Samrådshandlingar