$left
$middle

5626

Dp 5626, fastigheten Tuppen 15

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Tuppen 15 i Limhamn i Malmö (Dp 5626) . Under granskningstiden
8 januari - 26 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget möjliggör:

  • Två byggrätter för bostäder i högst 4 våningar, totalt ca 50 bostäder
  • Att den befintliga, öppna bebyggelsestrukturen som består av lamellhus, kan slutas med ny bebyggelse som ramar in gården
  • Befintlig lågdel på Öresundsgården föreslås rivas och ersättas med flerbostadshus
  • Centrumverksamhet tvingas i nordöstra delen av fastigheten och verksamhetslokal ska finnas i korsningen Apoteksgatan/Idrottsgatan

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom marken redan är ianspråktagen. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under 10 juli – 13 september 2019. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 8 januari – 26 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar