$left
$middle

5627

ÄDp 5627, fastigheten Slätvaren 41

Granskning av ändring av detaljplan för del av fastigheten Slätvaren 41 i Gamla Limhamn. Under granskningstiden 2 maj – 23 maj 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus med hantverks- och handelslokaler i direkt anslutning till Strandgatan. Eftersom fastigheten är belägen i ett område med särskilt värdefull kulturmiljö tillförs även utformningsbestämmelser för att anknyta till karaktären längs Strandgatan. Vidare är syftet att säkerställa skydd mot översvämning vid skyfall och högt vattenstånd.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan (stadsplan PL 1289) ändras på följande sätt:
 

  • Bestämmelser tillförs om byggnaders höjder. Detta för att följa strukturen ut med Strandgatan.
  • Bestämmelse tillförs om byggnaders utformning. Detta för att så långt möjligt bevara områdets karaktär och kulturhistoriska värden.
  • Bestämmelser tillförs om byggnaders placering mot gata samt i förhållande till befintlig byggrätt.
  • Bestämmelse tillförs om att genomgående passage ska finnas mellan Strandgatan och befintlig byggrätt. Detta för att säkerställa angöring till befintligt bostadshus.
  • Bestämmelser tillförs för att skydda mot översvämning vid skyfall samt vid högt vattenstånd.
  • Administrativ planbestämmelse tillförs som reglerar att startbesked inte får ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en byggnad på redan ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2 maj – 23 maj 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar