Dp 5627, fastigheten Slätvaren 41

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Slätvaren 41 i Limhamn. Under samrådstiden 21 september – 21 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av en planbeskrivning. I ärendet finns också en fastighetsförteckning.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus med hantverks- och handelslokaler i direkt anslutning till Strandgatan. Eftersom fastigheten är belägen i ett område med särskilt värdefull kulturmiljö tillförs även utformningsbestämmelser
för bibehållandet av platsens uttryck.


Inom det område som berörs av ändringen av detaljplan gäller två bestämmelser: mark, som inte får bebyggas (prickmark) och mark, där uthus och dylikt undantagsvis får uppföras (korsmark). Ovanstående bestämmelser tas bort för att möjliggöra tillkommande byggnad. I samband med ändringen införs följande bestämmelser för att möjliggöra den tillkommande byggnaden:

Högsta tillåtna nockhöjd är 14 meter
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 10 meter
Byggnads fasad ska utformas i huvudsak i rött tegel, inslag av andra material
medges. Byggnads tak ska utformas som sadeltak
Genomgående passage ska finnas mellan strandgatan och byggrätt för BS
Byggnad ska placeras minst 3 meter från byggrätt för BS

Utöver ovanstående bestämmelser införs en genomförandetid på fem år och en bestämmelse som innebär att startbesked inte får ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts.
Planändringen ligger i linje med översiktsplanen, vilken anger existerande blandad stadsbebyggelse.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.
Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 21 september – 21 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-09-23 14:22