Dp 5629, fastigheten Malus 4

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för ändring av detaljplan för fastigheten Malus 4 i Husie. Under samrådstiden 18 mars - 8 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser för Malus 4. Därmed möjliggörs förändringar i fastighetsindelningen för fastigheten.

Enligt gällande fastighetsindelningsbestämmelser ska Malus 4 ha det utseende som fastigheten har idag.
Enligt ansökan om planändring så önskar fastighetsägaren till Malus 4 göra förändringar i fastighetsindelningen så att en ny fastighet kan avstyckas ifrån densamma och prövas i bygglov för nybyggnation. För att kunna göra detta så måste befintliga fastighetsindelningsbestämmelser tas bort.

Planförslag
Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Malus 4 tas bort medan gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.
Om fastighetsindelningsbestämmelserna tas bort, så möjliggörs förändringar i fastighetsindelningen för den berörda fastigheten. Därefter kan den nya fastigheten prövas för nybyggnation i bygglov.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 18 mars - 8 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: