$left
$middle

5632

Dp 5632, Segeholm 9 och del av Kirseberg 30:2 i Sege Industriområde, Malmö

Granskning av detaljplan för fastigheterna Segeholm 9 och del av Kirseberg 30:2 i Sege Industriområde, Malmö. Under granskningstiden 9 september – 9 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka byggrätten för industriändamål på befintlig industrifastighet (Segeholm 9) och bredda användningen till att även omfatta verksamheter. Syftet är också att upphäva gällande tomtindelning och göra det möjligt att överföra del av fastigheten Kirseberg 30:2 till Segeholm 9.

Planförslaget ger en ökad byggrätt för befintlig verksamhet. Aktuellt projekt avser utbyggnad för tvätthall och lager till befintlig uthyrningsverksamhet av byggmaskiner.

Kvartersmarken mot Lundavägen i nordväst och mot naturmarken i sydost regleras med prickmark för att ge förutsättningar för öppenhet och grönska mot gatan och naturområdet och för att reglera bebyggelsens närhet och anslutning mot allmän platsmark.

Detaljplanen innehåller en bestämmelse om att minst 20 procent av planområdet ska vara genomsläppligt. Bestämmelsen har som syfte att begränsa andelen hårdgjord yta för att underlätta infiltration av dagvatten.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 9 september – 9 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar