$left
$middle

5633

Dp 5633, fastigheten Löjan 4

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Löjan 4. Under granskningtiden 5 till 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planläggningen gör det möjligt att uppföra ett bostadshus med cirka 60 lägenheter i ett attraktivt och centralt läge i staden, där det idag finns en kontorsbyggnad med lagerlokaler i bottenvåning. Förutom bostadshuset möjliggör planförslaget centrumverksamheter i bottenvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage.

Planområdet är en del av ett mindre område som tidigare varit planlagt för industriändamål. Merparten av intilliggande före detta industribyggnader har redan rivits samt planlagts för ändrad användning, som bostäder, kontor, centrumverksamhet och skola.

Stadsbyggnadsidén är att säkra en avslutning av kvarterets sydvästra del och att byggnadens placering, form och volym bildar ett stadsmässigt hörn som fullbordar kvarteret och utgör ett ryggstöd mot de omringande kajerna.

Planområdet ligger vid Citadellsvägen, som omvandlas till ett attraktivt gåendeprioriterat kajstråk i söderläge. Även Östra Älvgatan blir ett lugnt gångstråk mot väster.

Planen möjliggör totalt 7670 m2 BTA, varav ca 60 nya lägenheter och ca 300 m2 BTA kontors- och centrumverksamhet. Parkeringsgaraget har en yta i källaren på 1530 m2.

Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Lämna synpunkter under samrådet

Under granskningstiden 5 till 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 13 november till 13 december 2019. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.
Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Yttrandet bifogas.

Granskningshandlingar