Dp 5634, fastigheten Tullstorp 180:22 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Tullstorp 180:22 (Alyhill) med flera. Under samrådstiden 3 februari – 6 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.


Planförslaget innebär att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde i anslutning till Yttre Ringvägen.

Detaljplanen är en del av ett sammanhängande utbyggnadsområde för verksamheter, en ca 3 km lång zon längs Yttre Ringvägen i både Malmö (Fortuna-Hemgården) och Bur-lövs kommun (Bernstorp-Sunnanå). Med tanke på planområdets närhet till det övergripande vägnätet är platsen lämplig att pröva för verksamheter som är ytkrävande och behöver goda vägförbindelser, tex logistik och lager.


Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Motiveringen till denna bedömning är att planområdet inte berör något Natura 2000-område eller någon annan särskilt värdefull natur- eller kultur-miljö. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte heller påverka luftkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Inte heller bedöms möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten försämras.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 3 februari – 6 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: