Dp 5636, fastigheten Almgården 4 med flera

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Almgården 4 med flera i Rosengård. Under samrådstiden 2 april till 15 maj 2020 kunde du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget. Vi tackar nu för alla synpunkter som kommit in!

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta bostadsområdet Almgården med fler bostäder av olika typ, detaljhandel, kontor och service i form av förskola och äldrevård.

Vidare finns det möjlighet att genom planen skapa en varierad bebyggelse med tydliga gårdsrum. Inom området skapas nya stråk som kopplar ihop bostadsgårdarna med omgivande rörelsestråk och grönytor. Nya byggnader placeras mot Agnesfridsvägen och huvudentréerna läggs ut mot gatan. Radhus planeras i södra och sydvästra delen av planområdet längs med befintliga gångstråk.

Planförslaget medger att förtätning sker i bostadsområdets inre delar med förskola samt bostäder och kontor på en parkeringsyta som däckas över. Tre befintliga hus i norra delen av planområdet byggs på med två våningar loftgångshus. Här svarar vi på de vanligaste frågorna (pdf, 25.2 kB) om detaljplanen.

Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat in varsitt särskilt yttrande när stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge ärendet planuppdrag. Deras särskilda yttranden bifogas.

Lämna synpunkter på förslaget

Under samrådstiden 2 april till 15 maj 2020 kunde du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget. Under samrådstiden ersattes samrådsmöten med telefonmöten på grund av coronaviruset. En modell av förslaget och samrådshandlingar fanns även utställda på Rosengårds bibliotek.

Vi tackar nu för alla synpunkter som lämnats in under samrådstiden. De kommer nu att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuell bearbetning kommer planförslaget att ställas ut på nytt under granskningstiden och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.

Under granskningstiden våren 2021 har du som berörs av detaljplanen återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2021-02-24 11:14