Dp 5637, fastigheten Vattnet 3 m.fl. i Limhamn i Malmö

Granskning av detaljplan för Vattnet 3 m.fl. Under granskningstiden 23 mars – 13 april 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att befintlig industrimark kan omvandlas och förtätas med bostadsbebyggelse. Planförslaget medger:

  • Bostadsbebyggelse med flerbostadshus och stadsradhus i 2-4 våningar
  • Verksamheter i befintlig industribyggnad
  • Skydds- och bevarandebestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader (gamla Folkets hus och en äldre parvilla)
  • Ny trafikstruktur med förlängning av Villavägen österut

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom marken redan är ianspråktagen. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 23 mars – 13 april 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: