Dp 5640, för del av fastigheten Hamnen 21:138 och 21:149

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:138 och 21:149. Under granskningstiden 30 januari – 2 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget grundas på ett planprogram Pp 6030 som godkändes 2011.
Planförslaget innebär:

  • Ett kollektivtrafikstråk i form av en gata med gång- och cykelbanor genom planområdet i nord sydlig riktning.
  • En överbyggnad av hamnbassängen i form av en kollektivtrafikbro med gång- och cykelbanor.

Delar av fastigheten Hamnen 21:149 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom föreslagen markanvändning väntas inte ge någon betydande negativ påverkan på omgivningen. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 30 januari – 2 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-01-31 08:29