Dp 5641, för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp

Granskning av detaljplan fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp. Under granskningstiden 1 december – 22 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka kyrkans befintliga lokaler genom att öka byggrätten. Syftet är också att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad, samt att möjliggöra för att en viktig social målpunkt kan finnas kvar på centralt läge. Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.

Planförslaget innebär:

 • Skydds- och bevarandebestämmelser samt rivningsförbud för befintlig, äldre bebyggelse
 • Ny byggrätt på ca 80 kvm i högst en våning, för centrumverksamhet
 • Stadsbyggnadsidé
  Stadsbyggnadsidén är att skapa en mer utåtriktad verksamhet som öppnar sig mot gatan, och att stärka fotgängarzonen vid Kalkbrottsgatan. Idén är också att den kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnaden ska bevaras, men samtidigt kunna anpassas efter verksamhetens förändrade behov.
 • Stadsrum, gaturum, platser, stråk
  Wesleykyrkan ligger centralt i Limhamn, i korsningen mellan två trafikerade gator. Utmed Kalkbrottsgatan finns separat cykelväg och en bred trottoar. Planförslaget ska bidra till att stärka platsen i korsningen framför kyrkan, genom en mer öppen entré.
 • Kulturhistoriskt värdefull miljö
  Planförslaget innebär att befintlig kyrkobyggnad skyddas genom rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser. Planförslaget begränsar också utbyggnaden så att denna ska anpassas efter befintlig miljö.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom marken redan är i anspråktagen.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 30 september – 30 oktober 2019. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 december – 22 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-11-30 14:08