Dp 5642, fastigheten Toarp 4:27 i Toarp, Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp, Malmö. Under samrådstiden 16 april - 7 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning. Planförslaget innebär:

  • Gården har ett högt kulturhistoriskt värde och delar av byggnaderna har därför försetts med rivningsförbud och samtliga byggnader med varsamhets- och utformningsbestämmelser.
  • Bostäder möjliggörs i samtliga gårdsbyggnader. Totalt 14 antal bostäder planeras att inrymmas i gårdens byggnader. Detaljplanen innebär ingen ytterligare byggrätt förutom mindre komplementbyggnader.
  • Parkering får anordnas i den sydvästra och nordvästra delen av fastigheten.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det inte berör något Natura 2000-område. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 16 april - 7 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-04-15 16:10