Dp 5643, detaljplan för fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge

Granskning av detaljplan för fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge. Under granskningstiden 2 september – 30 september 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Två nya byggrätter där avsikten är att bygga totalt sex stycken nya radhus. Fyra radhus placeras utmed den privata infartsvägen i norr och två radhus/ett parhus mot Husie Kyrkoväg.
  • De nya byggrätterna regleras i höjd till 2,5 plan och med entréer som vetter mot respektive gata.
  • De nya radhusbyggnaderna ramar in en gemensam bostadsgård.
  • Parkeringen löses med platser längs kvartersgatan i nordöst samt genom en ny parkering i den västra delen av fastigheten.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2 september – 30 september 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: