Dp 5643, för del av fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
del av fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge. Under samrådstiden 09 april – 30 april 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:
  • Planförslaget innehåller en befintlig byggnad med tre radhus, samt byggrätter för nya bostäder. Avsikten är att bygga sex stycken nya radhus. Fyra radhus placeras utmed den privata infartsvägen i norr och två radhus mot Husie Kyrkoväg. De nya byggrätterna regleras i höjd till 2,5 våningar och med entréer som vetter mot respektive gata.
  • De nya radhusbyggnaderna ramar in en gemensam bostadsgård.
  • Parkeringen löses med platser längs kvartersgatan i nordöst samt genom en ny parkering i den västra delen av fastigheten.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det inte berör något Natura 2000-område.

Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 09 april – 30 april 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-04-08 17:50