Dp 5644, för fastigheterna Lockarp 31:1 och 27:15

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Lockarp 31:1 m.fl. i Lockarp i Malmö (Dp 5644). Under samrådstiden 11 januari – 21 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget kommer att presenteras på ett digitalt samrådsmöte tisdagen den 19 januari 2021 kl. 18.00 – 19.30. Stadsbyggnadskontoret kommer att presentera förslaget och det finns chans att via chatten komma in med frågor under mötet. Alla intresserade hälsas välkomna!

Länk till samrådsmötet finns här.

Sammanfattning av planförslaget


Planförslaget ska möjliggöra etablering av en bussdepå med ytor för uppställning, tankning, laddning och underhåll av ca 250 bussar i anslutning till trafikplats Lockarp. Planförslaget ska också möjliggöra en gata som kopplar bussdepån till Malmös gatunät.


Planförslagets genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upp-rättats. Planområdet berör inte något Natura 2000-område eller någon annan särskilt värdefull naturmiljö. Planförslaget bedöms inte strida mot något riksintresse. Planom-rådet omfattas inte av några områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken utöver en biotop-skyddade allé. Utöver det visar de utredningar som har gjorts inom planarbetet att det inte finns några hinder ur miljö-, risk- eller hälsoaspekter att genomföra planförslaget.


Planprocessen
Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planför-slaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna syn-punkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 11 januari – 21 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2021-01-15 08:57