Dp 5648, för fastigheten Borgvik 5 i Östra Skrävlinge

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Borgvik 5. Under samrådstiden 3 juli - 22 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att fastighetsindelningsbestämmelser för Borgvik 5 tas bort vilket möjliggör förändringar i fastighetsindelningen.

Fastighetsägaren önskar att avstycka en ny fastighet vilken senare kan prövas för nybyggnation av enbostadshus i bygglov.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 3 juli - 22 augsuti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: