Dp 5653, del av fastigheten Rosengård 130:406 m.fl. i Elisedal

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:406 m.fl. i Elisedal. Under granskningstiden 9 juni – 13 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär:

  • att det inom kvartersmarken ska vara möjligt att uppföra en häst- och besöksanläggning med tävlings- och träningsbana, polisrytteri, gymnasium/vuxenutbildning och kompletterande faciliteter, däribland stall, hagar, läktare och parkering
  • att ett allmänt naturområde i nordvästra planområdet med koppling till Risebergabäcken tillskapas i samspel med platsens naturvärden, omgivningens framtida behov av rekreation, med nya gång- och cykelvägar och dagvattendammar
  • att en ny allmän gata med gång-och cykelväg tillskapas från Elisedals industriområde i söder igenom planområdet och som kopplas samman med Elisedalsvägen i nordöst

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom detaljplanen bedöms vara en utveckling av befintlig verksamhet och pågående markanvändning, i en hästorienterad omgivning. Vidare bedöms planförslaget kunna genomföras utan att få en påverkan på skyddade arter och befintlig naturmiljö i stort.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 3 november – 30 december 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Moderaterna och Centerpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om att låta planförslaget gå ut på samråd.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 9 juni – 13 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: