Dp 5658, fastigheten Hyllie gård 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Hyllie gård 1. Under samrådstiden 15 mars - 5 april 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget medger användningarna skola samt bostäder, centrumverksamhet, kontor och besöksanläggningar för frilufts- och kulturändamål för de befintliga byggnaderna. Det är motiverat att medge flera olika användningar för att säkerställa att befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får en lämplig användning även i framtiden.
  • En byggrätt för cirka fem bostäder föreslås på den södra delen av fastigheten. Denna del av planområdet kan också användas för skola eller centrumverksamhet.
  • Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och gårdsmiljö bevaras och skyddas med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.
  • Om hela fastigheten används som förskola ryms friytor av god kvalitet på 30 kvm/barn för 160 barn. Om ny bebyggelse uppförs inom planområdets södra del rymmer övrig del av fastigheten friytor av god kvalitet på 30 kvm/barn för 100 barn.
  • Planförslaget medger ingen ny trafikstruktur och medför endast en liten påverkan på befintlig trafikstruktur, eftersom förskoleverksamheten är befintlig och fem ytterligare bostäder genererar lite trafik.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom detaljplanen i huvudsak syftar till att fastställa befintlig användning och att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö. Den tillkommande bebyggelsen bedöms ha väldigt liten påverkan på miljön. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 15 mars - 5 april 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dp 5658 Följebrev till samrådshandlingar.pdf 1.1 MB 2021-03-15 13.57
Dp 5658 Planbeskrivning samråd.pdf 2.9 MB 2021-03-15 13.58
Dp 5658 Plankarta samråd.pdf 456 kB 2021-03-15 13.58

Senast ändrad: