Dp 5663, ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri

Granskning av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri. Under granskningstiden 8 juni – 29 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 77 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelsen, om att byggnaderna endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheterna Ansva-ret 9 och Ansvaret 10 kan inredas till bostäder.
  • Varsamhetsbestämmelser läggs till om att byggnadernas takfall mot Amiralsgatan och Nobelvägen ska bibehållas till sin utformning och därmed undantas från byggnation av frontespiser, takkupor eller takfönster.
  • Bestämmelse som anger att hela kvarterets gemensamma gårdsyta ska utgöra minst 800 kvadratmeter tas bort. Detta eftersom kvarteret inte har någon ge-mensam gård, utan den är uppdelad mellan de olika fastigheterna.
  • Gällande fastighetsindelningsbestämmelse; Tomtindelning TI 70A upphävs inom fastigheterna Ansvaret 9 och Ansvaret 10.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.
  • Bestämmelsen om att gården inte får bebyggas ändras så att uppförande av kom-plementbyggnad blir möjlig på gården.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planändringen bedöms som ringa och enbart berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 8 juni – 29 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: