Dp 5664, Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust

.

Illustrationsplan över hur planområdet kan komma att bebyggas. Illustration: Malmö stad

Granskning av detaljplan för för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust. Under granskningstiden 5 nov – 3 dec 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget gör det möjligt att utveckla området för:

  • blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och parkeringshus i 2–5 våningar,
  • allmänna gator för angöring,
  • allmän park för fördröjning av dagvatten och lek,
  • bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom kvarteret.

Planförslaget bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan, och antas därför inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Vänsterpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Reservationen bifogas.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta med illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.
Planförslaget gör det möjligt att utveckla området för:
  • blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och parkeringshus i 2–5 våningar,
  • allmänna gator för angöring,
  • allmän park för lek och fördröjning av dagvatten
  • bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom kvarteret.
Delar av fastigheterna Heliotropen 4, 6 och 7 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom ett genomförande av planen bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan. Detaljplanen medger inte användning för verksamhet som kräver tillstånd enligt 9. kap miljöbalken. Området berör inte något Natura 2000-område eller någon annan skyddad, särskilt värdefull eller känslig naturmiljö. Känsliga kulturmiljövärden skyddas i detaljplanen genom bestämmelser. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas eller att möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten försvåras. Genomförandet av detaljplanen försvårar vidare inte möjligheten att genomföra gemensam miljölagstiftning, och innebär inga risker för människors hälsa.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 21 april – 2 juni 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Läs mer om planförslaget

Mer om förslaget, detaljplanens förutsättningar och konsekvenser hittar du i planbeskrivningen. Du laddar ner den genom att klicka på länken nedan. Längre ner på sidan hittar du även vanliga frågor och svar.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 5 nov – 3 dec 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Vanliga frågor och svar

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-11-06 12:35