Dp 5665, fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i Malmö (Dp 5665). Under samrådstiden 9 april – 7 maj 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och gårdsmiljön inom Vintriegården bevaras. Dagens användning av gården säkerställs och kompletterande användningar, som bedöms kunna inrymmas i befintlig bebyggelse, tillåts för att gården ska kunna utvecklas och leva kvar på sikt. Planförslaget möjliggör också att cirka tio nya bostäder i form av småhus kan tillkomma inom planområdets sydöstra respektive västra del. Den nya bebyggelsen anpassas till omgivande kulturmiljö.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planen endast möjliggör ett fåtal nya bostäder och i övrigt syftar till att säkerställa befintlig miljö.

Planprocessen

Centerpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 april – 7 maj 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: