ÄDp 5668, fastigheten Österport 7 i Gamla staden

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Österport 7 i Gamla staden. Under granskningstiden 8 oktober till 9 november 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

I planförslaget blir det möjligt att bygga till en nionde våning. Utformning i både volym och material ska anpassas så att den befintliga byggnadens karaktär bevaras.

Det ellipsformade tornet kan få en påbyggnad för att kunna ge liknande proportioner som befintlig byggnad. Förslaget innebär att bevarandet och karaktären på befintlig byggnad säkerställs genom skydd mot förvanskning samt krav på varsamhet. Användningen ändras från handel till centrum och kontor för att ge en större flexibilitet för framtida användning.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 juni – 1 september 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om plan-uppdrag. Reservationen bifogas.

Lämna synpunkter under samrådet

Under granskningstiden 8 oktober till 9 november 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-10-05 13:54