ÄDp 5670, fastigheten Stadt Hamburg 14 i Gamla staden

Granskning av detaljplan för fastigheten Stadt Hamburg 14 i Gamla staden. Under granskningstiden 1 december - 22 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär:

  • Befintlig gymnasieskola och bostäder kan finnas kvar på fastigheten genom att ändamålen S1 – gymnasieskola och vuxenutbildning och B – Bostäder läggs till.
  • Centrumverksamhet möjliggörs på hela fastigheten och måste finnas i bottenvåningen, eftersom platsen ligger mycket centralt och utmed en fotgängarzon i centrumområde.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud skyddar den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
  • Bestämmelser om att gällande riktvärden för buller ska följas läggs till, vilket innebär att om fler bostäder inreds i byggnaderna ska dessa vara skyddade mot buller från Stora Nygatan.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom marken redan är ianspråktagen.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 17 juni – 21 augusti 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 december - 22 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-12-02 14:06