$left
$middle

5671

Dp 5671, del av fastigheten Rosengård 131:25 i Jägersro

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Rosengård 131:25 i Jägersro i Malmö (Dp 5671). Under samrådstiden 7 september – 5 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning.

Planförslaget möjliggör uppförandet av bostäder för personer med särskilt behov av stöd i vardagen enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom marken redan är bebyggd och tagen i anspråk.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 7 september – 5 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar