$left
$middle

5673

ÄDp 5673, fastigheten Pilen 2 i Västra Sorgenfri

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Pilen 2 i Västra Sorgenfri. Under samrådstiden 24 maj – 21 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 77 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelse, om att byggnaden endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas för bostadsändamål, tas bort. Detta innebär att vinden på fastigheten Pilen 2 kan inredas till bostäder (”våning fem”).
  • För att bibehålla det orörda tegeltaket, som utgör en viktig del av byggnadernas arkitektoniska värde och kulturmiljövärde, har en varsamhetsbestämmelse gällande takets utformning lagts till.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 78 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelse, om att gården inte får bebyggas, ändras till att gården får bebyggas med mindre komplementbyggnader om totalt högst 50 m² byggnadsarea (BYA). Var enskild enhet får inte överstiga 25 m² Detta möjliggör omdisponering av yta för avfallshantering och cykelparkering. Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är tre meter.

Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ Miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 24 maj – 21 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar