ÄDp 5677, fastigheten Herrestad 8 i Rönneholm

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till detaljplan för fastigheten Herrestad 8 i Rönneholm. Under samrådstiden 26 november – 28 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.
Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 109 (Bihang 241) ändras på så vis att:

  • Bestämmelser, om att byggnaden endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vinden på fastigheten Herrestad 8 kan inredas till bostäder.
  • För att bevara byggnadens arkitektoniska kulturmiljövärde, i enlighet med riksintresset för kulturmiljö, läggs en varsamhetsbestämmelse till.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.
    Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge i anspråktagen mark.

Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 26 november – 28 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-11-30 13:42