ÄDp 5678, fastigheterna Gnistan 2 och 9 i Möllevången

Granskning av detaljplan för fastigheterna Gnistan 2 och 9 i Möllevången. Under granskningstiden 7 - 28 juni 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 77 ändras på så vis att:

  • Bestämmelse, om att byggnaderna endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheterna Gnistan 2 och 9 kan inredas till bostäder.
  • Bestämmelse, om att byggnad får uppföras till en takfotshöjd om 16 meter mot Karlshamnsgatan, läggs till. Detta för att möjliggöra takkupor.
  • För att i så hög grad som möjligt bibehålla det orörda tegeltaket, som utgör en viktig del av byggnadernas arkitektoniska värde och kulturmiljövärde, har en varsamhetsbestämmelse gällande takets utformning lagts till.
  • Bestämmelse, om att enkelsidiga lägenheter mot Amiralsgatan ska vara mindre än 35 kvm, har lagts till. Detta på grund av höga bullernivåer.
  • Gällande fastighetsindelningsbestämmelse; Tomtindelningen TI 1280K-97G upphävs inom fastigheterna Gnistan 2 och Gnistan 9.

Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 7 - 28 juni 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: