ÄDp 5679, för fastigheterna Uppland 1 och 10

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Uppland 1 och 10 i Södervärn. Under samrådstiden 14 juni - 10 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk. Ändringen motiveras även av att fastigheterna ligger inom Sverigeförhandlingens Storstadspaket och därmed bidrar till effektivt markutnyttjande med bostäder inom influensområdet.

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 75 ändras på så vis att:

  • Bestämmelse, om att byggnaderna endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheterna Uppland 1 och 10 kan inredas till bostäder.

Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 14 juni - 10 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: