$left
$middle

5682

Dp 5682, fastigheten Krassen 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp. Under samrådstiden 8 maj till 5 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär en möjlighet till förtätning av befintligt bostadskvarter genom ett nytt bostadshus med centrumverksamhet i bottenvåning. Det nya bostadshuset planeras vara maximalt 5+1 våning högt och kommer att ersätta den befintliga envåningsbyggnaden som idag binder ihop angränsande tvåvåningshus. Hänsyn har tagits till befintliga bebyggelse- och kulturmiljövärden genom att varsamhetsbestämmelser har införts för befintliga byggnader.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planområdet ligger i ett redan bebyggt kvarter och den nya byggrätten ska omfatta redan bebyggd och hårdgjord mark.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 8 maj till 5 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Kontakta oss via telefon eller mejl

På grund av rådande omständigheter kommer det inte hållas något fysiskt samrådsmöte. Istället kommer utökad information finnas tillgänglig här på webben, bland annat vanliga frågor och svar.

Skicka in dina frågor till: stadsbyggnadskontoret@malmo.se, så besvarar vi dem löpande.

Om du vill ringa och prata med ansvariga tjänstepersoner ifrån berörda förvaltningar, ges möjlighet till detta tisdag 19 maj kl 17-19. Du når oss då på telefonnummer: 040-34 23 20.

Samrådshandlingar