Dp 5685, för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllievång

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685). Under samrådstiden 29 januari – 26 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Stadsbyggnadsidén är en bebyggelse med tydlig kvartersstadsstruktur genomkorsad av grönskande, trygga och trivsamma gaturum. Bebyggelsen kommer att bilda kanten till stadsdelsparken och till Hyllie boulevard. Förslaget möjliggör ca 690 bostäder, ett kontorskvarter, ett parkeringshus och en förskola för ca 120 barn.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget inte möjliggör någon verksamhet med betydande omgivningspåverkan i form av risk för olyckor, buller eller annan påverkan på säkerhet och hälsa. Planförslaget påverkar inte luft- eller vattenkvalitet på ett sätt som hindrar att miljökvalitetsnormer inte kan uppnås. Planförslaget påverkar inte någon skyddad miljö.

Planprocessen

Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Moderaterna och Centerpartiet samt Sverigedemokraterna har reserverat sig vid stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationer och särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 29 januari – 26 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: