Dp 5687, ändring av detaljplan för fastigheten Trollkarlen 7 i Västra Söderkulla

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Trollkarlen 7 i Västra Söderkulla, Malmö. Under samrådstiden 5 februari - 4 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning. Planförslaget innebär att fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort vilket möjliggör att fastigheten Trollkarlen 7 kan avstycka en fastighet. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förändringen är mindre och sker inom befintligt bostadsområde.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 februari - 4 mars 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: