Dp 5688, för fastigheten Sockret 7

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan detaljplan för fastigheten Sockret 7 i Mellersta Hamnen. Under samrådstiden 28 januari – 20 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort vilket möjliggör att fastigheten Sockret 7 kan överföras till fastigheten Sockret 4.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förändringen sker inom befintligt verksamhetsområde.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 28 januari – 20 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: