Dp 5692, del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengårds centrum, Malmö

Granskning av detaljplan för del av Landshövdingen 1. Under granskningstiden 5 maj – 5 juni 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns en samrådsredogörelse och fastighetsförteckning i ärendet.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa kommunens rådighet över Amiralsgatan som i dagsläget ligger inom kvartersmark i gällande detaljplan.

Planområdet omfattar den del av fastigheten Landshövdingen 1 som innefattar Amiralsgatan. Inom denna del av fastigheten är Amiralsgatan delvis överbyggd med både en byggnadsdel och en bro. Planförslaget innebär att Amiralsgatan, som i dagsläget är inom kvartersmark, planläggs för gata (allmän plats). Överbyggnaderna som i dag är en del av det större byggnadskomplexet Rosengård centrum kommer fortsatt att vara kvar och planläggas för centrumverksamhet (kvartersmark). Ett tredimensionellt utrymme avsätts för detta ändamål. Detta möjliggör att Amiralsgatan kan föras över till en kommunalt ägd fastighet. Detaljplanen innebär inga fysiska förändringar.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning grundar sig främst på att genomförandet av planförslaget inte innebär några fysiska förändringar.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 18 november 2020 – 18 december 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Reservationen bifogas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 5 maj - 5 juni 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: