Dp 5694, fastigheten Uret 2 i Möllevången

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Uret 2 i Möllevången i Malmö (ÄDp 5694). Under samrådstiden 8 september – 6 oktober 2021 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 77 ändras på så vis att:


• Bestämmelse, om att byggnaderna endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vinden på fastigheten Uret 2 kan inredas till bostäder.


• Bestämmelse, om att takkupor får uppföras till byggnadshöjden 17,5 meter, läggs till. Detta för att möjliggöra takkupor.


• Gällande fastighetsindelningsbestämmelse, Tomtindelningen TI 22 U, upphävs inom fastigheten Uret 2.


Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.


Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö- balken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kom- menteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 8 september – 6 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: