5697

Dp 5697, fastigheten Hamnen 21:149

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Historik i processen

Den 19 december 2018 beslutade Stadsbyggnadsnämnden om planuppdrag för Dp 5640. Detaljplanen har efter
samråd delats upp i två detaljplaner, Dp 5640 och Dp 5697. Dp 5640 innehåller gata (inklusive bro) samt kaj mot Varvsbassängen. Dp 5697 består av ett bostads- och kontorskvarter samt ett torg.

Anledningen till uppdelningen är att det krävs mer utredningar för den ena detaljplanen Dp 5697, vilket medför att den kommer att antas senare, troligtvis under 2021. För att klara målsättningen med en färdigbyggd bro 2024, bör Dp 5640 antas under 2020.

Varvsstaden AB har inkommit med önskemål om att även inkludera
Vagnsverkstaden, eftersom det finns en intressent för byggnaden, som inte fanns då planarbetet inleddes. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att en utvidgning av Dp 5697 till att även omfatta Vagnsverkstaden är så betydande att det behövs ett tillägg till planuppdraget. Uppdraget är ett tillägg till tidigare planuppdrag och inte ett nytt planärende.

Syfte med detaljplanen och planmotiv

Syftet med tillägget är:

  • att möjliggöra för ny användning med blandad stadsbebyggelse samt att pröva möjlighet för förskola
  • att möjliggöra påbyggnad av Vagnsverkstaden samt byggnation sydväst om Vagnsverkstaden
  • att bevara de ur kulturmiljö bevarandevärda fasader på Vagnsverkstaden, det vill säga alla fasader utom den sydvästra
  • att ge platsen norr om Vagnsverkstaden en ny användning

Planuppdrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dp 5697 Underlag till begäran om planuppdrag.pdf 723.2 kB 2020-05-05 22.38