ÄDp 5698, ändring av detaljplan för fastigheten Knastret 1

Granskning av detaljplan för fastigheten Knastret 1. Under granskningstiden 12 februari – 5 mars 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget

Syftet med ändring av detaljplan är att göra det möjligt att utöka byggrätten för transformatorstation. Detta för att möjliggöra att en ny anläggning kan byggas samt att byggnation av ny station kan ske i samexistens med befintlig och därmed förhindra driftavbrott. När ny station är i drift ska den äldre stationen rivas. Syftet är även att säkerställa ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnvägen, söder om planområdet. Vidare är syftet att säkerställa skydd mot översvämning vid skyfall.

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 1129 ändras på så vis att:

  • Bestämmelse, om mark som icke får bebyggas (prickmark) och mark för ledningar (u), tas delvis bort (enligt figur).
  • Bestämmelse, om byggnadshöjd, tas bort.
  • Bestämmelse, om högsta tillåtna totalhöjd, läggs till.
  • Bestämmelse, om att byggnad och till anläggningen tillhörande mark ska utformas som skydd mot översvämning vid skyfall, läggs till.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Ändringen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken eftersom fastigheten redan är planlagd och ianspråktagen för ändamålet. Transformatorstationen bedöms inte heller påverka människors hälsa genom elektromagnetisk strålning, värdefull naturmark bedöms inte påtagligt skadas i samband med genomförandet av ändringen av detaljplanen och planerad transformatorstation bedöms inte påtagligt påverka miljön.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 12 februari – 5 mars 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.


Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2021-02-12 14:18