Dp 5701, fastigheten Teknikern 1

Granskning av detaljplan för fastigheten Teknikern 1. Under granskningstiden 12 januari – 12 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillskapa fler bostäder genom att uppföra bostadsbyggnader på befintlig markparkering ut mot Teknikergatan. Planläggningen ska bidra till att komplettera det befintliga bostadsområdet med två flerbostadshus med cirka 100 lägenheter.

Flerbostadshusen avses uppföras i huvudsak på befintlig markparkering ut mot Teknikergatan. Under markparkeringen finns ett befintligt parkeringsgarage som avses att bevaras. De tillkommande flerbostadshusen bedöms bidra till att stärka upp gaturummet och skapa en tydlighet mellan gaturummet och bostadsmiljön. Med anledning av att de tillkommande byggnaderna placeras på i huvudsak redan hårdgjord yta finns det goda möjligheter att bevara och utveckla grönstrukturen inom planområdet.

I planområdets västra del finns ett markreservat för Citytunneln. Planförslaget bekräftar markreservatet.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 september – 22 oktober 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna har reserverats sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 12 januari – 12 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: